สมัครสมาชิก Member Registration

 
Username
Password
(ไม่ต่ำกว่า 6 ตัว / at least 6 characters)
Repeat Password
(ไม่ต่ำกว่า 6 ตัว / at least 6 characters)
ชื่อ-นามสกุล
(Name-Lastname)
Full Name

คนไทย : ชื่อ-สกุลในการสมัครต้องตรงกับบัตรประชาชนเท่านั้น (ทำไม?)
Foreigner : Name-Lastname must match the name in your passport. (Why?)
เลขที่บัตรประชาชน
(Passport Number)

คนไทย : กรอกเลขบัตรประชาชนเท่านั้น
Foreigner : Fill in your passport number only.
ปีเกิด (Birth year)
เพศ (Gender)
LINE ID
(Optional)
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร
(Shipping Address)

จัดส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น / We only ship within Thailand. For foreigner you can leave it blank.
โทรศัพท์มือถือ
(Mobile Phone)
อีเมล์
(Email)
  ข้อตกลงการสมัคร / Registration Agreement

1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลทุกช่องให้ถูกต้อง เพราะข้อมูลที่ท่านกรอกทั้งหมดไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง [คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขข้อมูล]
(Please check the accuracy of the information provided because it cannot be changed later after submitted)
[Click Here if you want to edit your account]

2. การสมัครสมาชิกถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดในเว็บไซต์ทันที
(Member Subscriptions are considered acceptance of the website terms and conditions immediately)

3. หากพบการส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ เช่น ไม่ใส่ชื่อ-สกุลจริง, ไม่ใส่เลขที่บัตรประชาชนหรือเลขที่พาสปอร์ตให้ถูกต้อง ถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของบัตรและสิทธิพิเศษต่างๆ ในทุกกรณี บัตรของท่านจะถูกยกเลิกโดยไม่ได้รับเงินคืน
(If incorrect information such as do not entering the real-name, personal ID or passport number are found, these are considered as waiver for the right of owning the ticket and special privileges in all cases. Your ticket will be cancelled without a refund)